?>

PUNTI

Korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Buzet sudjelovali su u aktivnostima projekta „Punti“. Provoditelj projekta bio je MO Buzet u partnerstvu sa Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom IŽ-Poludnevnim boravkom Buzet. Izravni korisnici projekta su bile osobe s intelektualnim teškoćama sa području Grada Buzeta ,a njegovom provedbom ostvareni su ciljevi poput društvene interakcije osoba s intelektualnim teškoćama ,sudjelovanja lokalne zajednice u aktivnostima i pomaganju potrebitima te podučavanje osoba s intelektualnim teškoćama novim zanatima. Šest korisnica organiziranih dnevnih aktivnosti sudjelovalo je u aktivnostima projekta kroz tjedne kreativne radionice u kojima se članovima poludnevnog boravka pomagalo u savladavanju raznih vještina i tehnika ručnog rada. Projekt se provodio od 15. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, a financijsku potporu osigurala mu je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva kroz projekt Fond Gradova i Općina.